زرند، خیابان شهدای محراب

//زرند، خیابان شهدای محراب