کرمان – خیابان امام جمعه کوچه 16

/, نمای چوب ترمو/کرمان – خیابان امام جمعه کوچه 16